Provozní řád a ceník

výletiště Bahňák a přilehlých prostor

Obec Olomučany na základě usnesení Rady obce Olomučany vydává provozní řád výletiště Bahňák a přilehlých prostor. Obec Olomučany předává prostory spolku SDH Olomučany do výpůjčky. Finanční prostředky za pronájmy třetím stranám slouží SDH Olomučany k zajištění drobných oprav a údržby výletiště. Energie hradí Obec Olomučany, pokud nebude dodatkem ke směrnici dohodnuto jinak.

SDH Olomučany se bude starat o venkovní prostory (sekání trávy), případné menší úpravy, opravy, o pronájmy výletiště, organizaci akcí, tyto bude pololetně písemně hlásit na Obecním úřadě, který vydá povolení pořádání akcí a pronájmů. Dále se bude starat ve smyslu řádného hospodáře o majetek v budově, kolem budovy, hlásit na OÚ veškeré požadavky na větší provozní opravy, dovybavení, škody. Konkrétní případy se budou dojednávat dle domluvy na výborových schůzích SDH s přizváním starosty popř. člena Rady OÚ.

I. Úvodní ustanovení

Provozní řád výletiště určuje podmínky, pravidla a povinnosti nájemce výletiště a přilehlých prostor při jeho hospodárném využívání. Výletiště Bahňák se skládá se z budovy (kuchyně, výčep, salonek, včetně vybavení) WC ženy, muži, sklad, prostranství okolo budovy. Vše  je ve vlastnictví obce Olomučany  (pronajímatele). Výletiště je účelovým zařízením, určeným k pořádání akcí organizací i jednotlivci. Akcemi se rozumí kulturní, sportovní, společenské a ostatní činnosti včas oznámené a povolené obecním úřadem.

II. Objednání akce

Nájemce výletiště je povinen včas nahlásit na SDH Olomučany druh akce, termín konání a jméno odpovědné osoby/pořadatele, která zodpovídá za průběh celé akce a komu bude vydán klíč od výletiště. Nájemce musí byt starší 18 let. Jednatelka SDH Olomučany vede písemný seznam akcí, které se na výletišti mají konat a seznámí starostu obce s plánem 1x za půl roku, případně bude aktualizovat dle požadavků nájemců. Správce výletiště bude určen starostem/výboremSDH Olomučany, nájemce s jeho jménem a telefonním spojením bude seznámen před předáním klíčů od výletiště.

III. Předání nájemci

Předání výletiště a klíčů od budovy pro nájemce je den před konáním nahlášené akce. Nájemce převezme výletiště a potvrdí, že vybavení je v pořádku. Současně nájemce zaplatí hotově nájemné za výletiště správci výletiště (zástupci SDH). Výletiště je vydáváno uklizené a upravené podle dohody. Při převzetí prostor je pořadatel seznámen s umístěním hasících přístrojů, únikových východů a s požárními předpisy, kterými je povinen se při akci řídit. Nájemce je povinen si zajistit na sjednanou akci protipožární dohled.

IV. Práva a povinnosti pořadatele při průběhu akce

Nájemce zodpovídá za pořádek v době od převzetí prostor výletiště až do předání výletiště zástupci – správci výletiště. Odpovědná osoba a pořadatelé odpovídají při vlastní akci za pořádek a její důstojný průběh, aby nedocházelo k porušování právního řádu  České republiky, jedná-li se o akci neveřejnou také zabránění vstupu nepovolaných osob. Nájemce má povinnost dodržovat zákaz kouření v budově, přibíjení výzdoby, reklam a jiných předmětů ve všech pronajatých prostorách výletiště.

Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako způsobení škody. Za škody vzniklé v průběhu akce na budově výletiště, zařízení a movitém majetku odpovídá zodpovědná osoba nájemce, uvedená v dohodě o pronájmu. Jde-li o akci organizace, zodpovídá prostřednictvím organizace, kterou zastupuje. Vlastník objektu Obec Olomučany nezodpovídá  za škody vzniklé nájemci při konání akce, např. na zařízení, které není majetkem obce. Pořadatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, umožnit vstup kontrolním orgánům, zástupcům obce a řídit se pokyny správce výletiště, který bude provádět dohled při akcích cizích organizací. Z pořádek kolem okolí a budovy v době konání pořádané akce odpovídá pořadatel.

V. Povinnosti pořadatele po skončení akce a předání výletiště správci

Po skončení akce pořadatel zodpovídá za řádné uzavření užívaných prostor (dveře, okna), vypnutí světel a spotřebičů a zamezení možnosti vzniku škod z nedbalosti. Odpovědná osoba odchází z výletiště a budovy jako poslední a budovu a sociální místnosti, sklad, uzamkne. Po skončení akce zajistí nájemce úklid pronajatých prostor, není-li v dohodě určeno jinak. Nadměrné znečištění venkovních prostor kolem budovy (např. zvratky apod.) způsobené v průběhu akce odstraní nájemce a venkovní prostory uvede do původního stavu.Veškerý odpad odstraní nájemce.

Po skončení akce je nájemce povinen v co nejkratším termínu (max.2 dny po ukončení akce) předat klíč od budovy a nájemné prostory zpět správci výletiště, přičemž oznámí případné vzniklé závady či škody. Správce provede kontrolu zařízení, předání bude zaznamenáno v dohodě o pronájmu. O případně vzniklých škodách sepíše správce výletiště s nájemcem protokol a obecní úřad stanoví na jeho základě výši škody. Nájemce je povinen tyto škody buď odstranit, nebo nahradit finančně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy obecního úřadu. Odstraněním škody se rozumí pořízení nové věci, nebo oprava tak, aby byla věc uvedena do původního stavu.

VI. Cena pronájmu včetně energií, hyg.prostředků

Místní občan: všechny prostory

 

Pronájem výletiště
(nájemce provede úklid po akci sám)

900,- Kč

 

 

Občan bez trvalého bydliště občan:všechny prostory

 

Pronájem výletiště
(nájemce provede úklid po akci sám)

1500,- Kč

 

 
Místní organizace: všechny prostory

 

Pronájem výletiště
(nájemce provede úklid po akci sám)

0,- Kč

 

 

Org.bez sídla na území obce Ol:všechny prostory

 

Pronájem výletiště
(nájemce provede úklid po akci sám)

6000,- Kč

 

 
Místním občanem je občan, který má trvalé bydliště na území obce Olomučany. Místní organizace/spolek, společnost, firma,která má sídlo na území obce Olomučany.

 

   

 

VIII. Účinnost

Účinnost tohoto provozního řádu od 1.1.2021.

Schváleno: Rada obce Olomučany dne: 9. prosince 2020

V Olomučanech 10.12.2020

 

 


© 2018 - 2023 Olomučany.cz