Provozní řád a ceník

Obec Olomučany na základě usnesení Rady obce Olomučany vydává provozní řád sálu a přilehlých prostor v budově Obecního sálu u Kellnerů.

I. Úvodní ustanovení

Provozní řád sálu určuje podmínky, pravidla a povinnosti nájemce sálu a přilehlých prostor při jeho hospodárném využívání. Obecní sál se skládá se z verandy, sálu, sociálního zařízení (WC muži, WC ženy) kuchyně, skladu, prostranství výčepu a salonku U Neptuna včetně vybavení. Vše  je ve vlastnictví obce Olomučany  (pronajímatele). Sál je účelovým zařízením, určeným k pořádání akcí organizací i jednotlivci. Akcemi se rozumí kulturní, sportovní, společenské a ostatní činnosti včas oznámené a povolené obecním úřadem.

II. Objednání akce

Nájemce sálu je povinen včas nahlásit na OÚ Olomučany druh akce, termín konání a jméno odpovědné osoby/pořadatele, která zodpovídá za průběh celé akce a komu bude vydán klíč od sálu. Nájemce musí byt starší 18 let. Starosta obce vede písemný seznam akcí, které se v sále plánují konat. Správce sálu bude určen starostem/radou obce Olomučany, nájemce s jeho jménem a telefonním spojením bude seznámen před předáním klíčů od sálu.

III. Předání nájemci

Předání sálu a klíčů od sálu pro nájemce je den před konáním nahlášené akce. Nájemce převezme sál a potvrdí, že vybavení je v pořádku. Současně nájemce zaplatí hotově nájemné za sál na OÚ. Sál je vydáván uklizený a upravený podle dohody. Při převzetí prostor je pořadatel seznámen s umístěním hasících přístrojů, únikových východů a s požárními předpisy, kterými je povinen se při akci řídit. Nájemce je povinen si zajistit na sjednanou akci protipožární dohled.

IV. Práva a povinnosti pořadatele při průběhu akce

Nájemce zodpovídá za pořádek v době od převzetí prostor sálu až do předání sálu zástupci – správci sálu. Odpovědná osoba a pořadatelé odpovídají při vlastní akci za pořádek a její důstojný průběh, aby nedocházelo k porušování právního řádu  České republiky, jedná-li se o akci neveřejnou také za zbránění vstupu nepovolaných osob. Nájemce má povinnost dodržovat zákaz kouření na sále, přibíjení výzdoby, reklam a jiných předmětů ve všech pronajatých prostorách sálu. Při cvičení nebo jiném sportu jsou cvičící povinni se přezout a používat sportovní obuv a po skončení cvičení po sobě uklidit.  

Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako způsobení škody. Za škody vzniklé v průběhu akce na budově sálu, zařízení a movitém majetku odpovídá zodpovědná osoba nájemce, uvedená v dohodě o pronájmu. Jde-li o akci organizace, zodpovídá prostřednictvím organizace, kterou zastupuje. Vlastník objektu Obec Olomučany nezodpovídá  za škody vzniklé nájemci při konání akce, např. na zařízení, které není majetkem obce. Pořadatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, umožnit vstup kontrolním orgánům, zástupcům obce a řídit se pokyny správce sálu, který bude provádět dohled při akcích cizích organizací. Za pořádek kolem sálu a budovy v době konání pořádané akce odpovídá pořadatel. 

V. Povinnosti pořadatele po skončení akce a předání sálu správci

Po skončení akce pořadatel zodpovídá za řádné uzavření užívaných prostor (dveře, okna), vypnutí světel a spotřebičů a zamezení možnosti vzniku škod z nedbalosti. Odpovědná osoba odchází ze sálu jako poslední a sál uzamkne. Po skončení akce zajistí nájemce úklid pronajatých prostor není-li v dohodě určeno jinak. Nadměrné znečištění venkovních prostor kolem budovy sálu (např. zvratky apod.) způsobené v průběhu akce odstraní nájemce a venkovní prostory uvede do původního stavu.Veškerý odpad odstraní nájemce.

Po skončení akce je nájemce povinen v co nejkratším termínu (max.2 dny po ukončení akce) předat klíč od sálu a nájemné prostory zpět správci sálu, přičemž oznámí případné vzniklé závady či škody. Správce provede kontrolu zařízení, předání bude zaznamenáno v dohodě o pronájmu. O případně vzniklých škodách sepíše správce sálu s nájemcem protokol a obecní úřad stanoví na jeho základě výši škody. Nájemce je povinen tyto škody buď odstranit, nebo nahradit finančně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy obecního úřadu. Odstraněním škody se rozumí pořízení nové věci, nebo oprava tak, aby byla věc uvedena do původního stavu.

VI. Cena pronájmu včetně el. energie a vody, hyg.prostředky

Místní občan: všechny prostory

 

Pronájem sálu bez vytápění (nájemce provede úklid po akci sám)

1200,- Kč

Pronájem sálu s vytápěním (nájemce provede úklid po akci sám)

1700,- Kč

Zapůjčení látkových ubrusů – jednobarevných za 1 ks

25,- Kč

 

Občan bez trvalého bydliště v obci Olomučany: všechny prostory

 

Pronájem sálu bez vytápění (nájemce provede úklid po akci sám)

2200,- Kč

Pronájem sálu s vytápěním(nájemce provede úklid po akci sám)

2700,- Kč

Zapůjčení látkových ubrusů – jednobarevných za 1 ks

25,- Kč

 

 

 

 

Místní občan: ostatní prostory (bez sálu)

 

Pronájem bez vytápění (nájemce provede úklid po akci sám)

600,- Kč

Pronájem s vytápěním(nájemce provede úklid po akci sám)

1100,- Kč

Zapůjčení látkových ubrusů – jednobarevných za 1 ks

25,- Kč

Občan bez trvalého bydliště v obci Ol.: ostatní prostory (bez sálu)

 

Pronájem bez vytápění (nájemce provede úklid po akci sám)

1600,- Kč

Pronájem s vytápěním(nájemce provede úklid po akci sám)

2100,- Kč

Zapůjčení látkových ubrusů – jednobarevných za 1 ks

25,- Kč

 

 

 

Organizace, která nemá sídlo na území obce Ol: všechny prostory

 

Pronájem sálu bez vytápění (nájemce provede úklid po akci sám)

2700,- Kč

Pronájem sálu s vytápěním(nájemce provede úklid po akci sám)

3200,- Kč

Zapůjčení látkových ubrusů – jednobarevných za 1 ks

25,- Kč

 

 

 

 

Místním občanem je občan, který má trvalé bydliště na území obce Olomučany. Místní organizace/spolek, společnost, firma,která má sídlo na území obce Olomučany.

Opakované, pravidelné užívání sálu včetně prostor bude řešeno individuálně.

 

VII. Úlevy nájemného

Obecní úřad v Olomučanech dle vlastního uvážení může udělit výjimky v daném ceníku, či pozměnit podmínky pronájmu. Tyto úlevy se budou nejvíce týkat místních spolků a organizací, které za pronájem neplatí, pouze hradí částku za zapůjčení ubrusů.

VIII. Účinnost

Účinnost tohoto provozního řádu od 1.1.2021.

Schváleno: Rada obce Olomučany dne 9.prosince 2020


© 2018 - 2023 Olomučany.cz