Provozní řád

1. Úvod

Tento provozní řád vydává obec Olomučany.

Provozní řád je zpracován na základě potřeb zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu objektu.

 

2. Identifikace

Budova kulturního centra v majetku obce Olomučany je provozována pro oblast kulturního, společenského, výchovně vzdělávacího života a rozvoje kulturních aktivit.

Budova je využívána pro plesy, taneční zábavy, koncerty, divadelní představení, přednášky, výstavy, školení, konference, výroční schůze, svatby, oslavy narozenin a výročí, cvičení maminek s dětmi nebo cvičení jógy a podobně.

Provoz budovy je zabezpečován a zajišťován dodržováním platných právních předpisů:
a) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
b) Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

3. Podmínky pronajímání

a) zásady provozu

Za celkový provoz v kulturním centru zodpovídá správce nebo pověřený pracovník.

Správce nebo pověřený pracovník kulturního centra zodpovídá za bezpečný provoz, požární ochranu a ochranu majetku v budově a jejím okolí. Řídí se při tom platnými předpisy. Dohlíží, aby byly předpisy dodržovány také všemi fyzickými a právnickými osobami provádějícími zde údržbářskou či servisní činnost nebo osobami účastnících se akcí.

Pověřený pracovník Jiří Novotný sjednává jednotlivé akce pronajímání KC na základě písemné, ústní, elektronické nebo telefonické objednávky.

Povolení na bezplatné užívání prostor kulturního centra může udělit provozovatel na základě písemné žádosti.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek pronájmu.

Žadatelé o pronájem kulturního centra musí s dostatečným časovým předstihem tj. min. 14 dní před konáním akce podat písemnou objednávku formou rezervačního lístku, na základě kterého se uzavře s žadatelem smlouva o nájmu. Nájemní smlouvu podepisuje vždy nájemce a zástupce provozovatele.

Před konáním akce předá správce kulturního centra zástupci pořadatele sjednané prostory a zařízení k využívání sjednaných služeb podle uzavřené smlouvy o pronájmu. Musí být proveden písemný záznam o skutečném stavu veškerého předávaného zařízení. Stejně tak provede písemný záznam správce KC po skončení akce.

Pořadatel musí dbát, aby ve všech prostorách objektu kulturního centra byly dodržovány veškeré platné předpisy.

b) zabezpečení provozu

Pokud nájemce zajistí pořadatelskou službu odpovídajícím počtem osob (dle velikosti akce), pořadatelé musí být osoby starší 18-ti let, kteří budou při konání akce viditelně označeni a nesmí požívat alkoholické nápoje.

Pořadatel před konáním akce převezme od správce prostory a zařízení k využívání sjednaných služeb a to před 12:00 hodinou prvního dne nájmu.

Pro bezpečný průběh každé akce zajistí pořadatel potřebné obslužné činnosti oprávněnými osobami s odbornou způsobilostí (osvětlení, ozvučení, elektroopravy apod.).

Pořadatel vlastní silou, nákladem a ve stanoveném čase uvede do původního stavu všechny prostory využité podle smlouvy včetně vchodu a okolí budovy a provede suchý úklid všech prostor.

Pořadatel nejpozději do 12:00 hod. posledního dne nájmu akce předá tyto prostory a zařízení správci KD.

Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí, že při zjištění porušení provozního řádu, mu bude s okamžitou platností vypovězena smlouva o nájmu.

Nájemce odpovídá za škody, které svou činností nebo činností třetích osob na předmětu užívání způsobí a zavazuje se škodu neprodleně v plné výši uhradit.

Nájemce je povinen veškeré závady na zařízení a vybavení KC okamžitě po jejich zjištění oznámit správci KC.

Nájemce zajistí, aby účastníci akce nevstupovali do prostor KC, které nejsou součástí nájmu.

Obec Olomučany neručí za krádeže peněz, šperků a osobních věcí.

c) platba

Platba za pronájem vypočtená dle platného ceníku (viz příloha č. tohoto provozního řádu) ponížená o zálohu na nájemné se skládá hotově k rukám pověřeného pracovníka při podpisu nájemní smlouvy.

Záloha na nájemné se platí při rezervaci objektu ve výši 20 % vypočteného nájemného hotově k rukám pověřeného pracovníka.

Při podpisu nájemní smlouvy skládá nájemce k rukám pověřeného pracovníka vratnou kauci ve výši 50 % vypočteného nájemného, ze které se odečtou náklady na vyprání ubrusů a případné škody na interiéru nebo inventáři budovy.

4. Organizační řád

Preferované pořadí domlouvání akcí (výše vypsané má přednost):

 • akce obce a obecních složek (plesy, schůze, výročí, …)
 • kulturní akce (divadlo, koncerty …)
 • soukromé akce (oslavy, narozeniny, svatby, firemní večírky, …)
 • pravidelná činnost (cvičení, činnost stárků, cvičení maminek s dětmi, jóga, …)

Zamluvení prostor restaurace U Červené růže neznamenají také zamluvení prostor KC.

V budově je zakázáno:

 • zasahovat do rozvodů elektřiny, plynu, vody,
 • kouřit v zakázaných prostorách,
 • ničit a poškozovat vybavení,
 • provádět jakékoli zásahy do omítek a interiéru budovy,
 • předávat cizím osobám klíče od kulturního centra a provádět jejich kopírování,
 • manipulovat s otevřeným ohněm,
 • manipulovat se vzduchotechnikou a termostatem.

 

Pro kuřáky je vyhrazen prostor před budovou kulturního centra.

Tento provozní řád byl projednán a schválen radou obce Olomučany dne 25.5.2022 s účinností od 01. 06. 2022.

 


© 2018 - 2023 Olomučany.cz