Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD KULTURNÍHO CENTRA

1. Úvod

Tento provozní řád vydává obec Olomučany.

Provozní řád je zpracován na základě potřeb zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu objektu.

2. Identifikace

Budova kulturního centra v majetku obce Olomučany je provozována pro oblast kulturního, společenského, výchovně vzdělávacího života a rozvoje kulturních aktivit.

Budova je využívána pro plesy, taneční zábavy, koncerty, divadelní představení, přednášky, výstavy, školení, konference, výroční schůze, svatby, oslavy narozenin a výročí, cvičení maminek s dětmi nebo cvičení jógy a podobně.

Provoz budovy je zabezpečován a zajišťován dodržováním platných právních předpisů:

a) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

b) Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

3. Podmínky pronajímání

a) zásady provozu

Za celkový provoz v kulturním centru zodpovídá správce nebo pověřený pracovník.

Správce nebo pověřený pracovník kulturního centra předloží nájemci provozní řád a upozorní na jeho dodržování.  Dbá na to, aby byly předpisy dodržovány také všemi fyzickými a právnickými osobami provádějícími zde údržbářskou či servisní činnost.

Pověřený pracovník sjednává jednotlivé akce pronajímání KC na základě písemné, ústní, elektronické nebo telefonické objednávky.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek pronájmu.

Provozovatel si vyhrazuje právo vybírat vratnou kauci na základě sepsání rezervačního listu.

Nájemce stvrzuje podpisem seznámení s provozním řádem a jeho dodržování.

b) zabezpečení provozu

Nájemce zodpovídá za zajištění pořádkové služby.

Nájemce před konáním akce převezme od správce prostory a zařízení k využívání sjednaných služeb a to po dohodě se správcem budovy.

Nájemce vlastní silou, nákladem a ve stanoveném čase uvede do původního stavu všechny využité prostory včetně vchodu a okolí budovy a provede suchý úklid všech prostor.

Nájemce předá prostory a zařízení KC na základě dohody se správcem.

Nájemce odpovídá za škody, které svou činností nebo činností třetích osob na předmětu užívání způsobí a zavazuje se škodu neprodleně v plné výši uhradit dle platného ceníku. Nájemce je povinen veškeré závady na zařízení a vybavení KC okamžitě po jejich zjištění oznámit  správci KC.

Nájemce zajistí, aby účastníci akce nevstupovali do prostor KC, které nejsou součástí nájmu.

Obec Olomučany neručí za krádeže peněz, šperků a osobních věcí.

c) platba

Platba za pronájem vypočtená dle platného ceníku (viz přílohy tohoto provozního řádu) bude uhrazena hotově oproti daňovému dokladu na obecním úřadě nebo u správce KC. Platba na základě vystavené faktury je možná pouze pro právnickou osobu.

4. Organizační řád

Preferované pořadí domlouvání akcí (výše vypsané má přednost):

 • akce obce a obecních složek (plesy, schůze, výročí, …)
 • kulturní akce (divadlo, koncerty …)
 • soukromé akce (oslavy, narozeniny, svatby, firemní večírky, …)
 • pravidelná činnost (cvičení, činnost stárků, cvičení maminek s dětmi, jóga, …)

V budově je zakázáno:

 • zasahovat do rozvodů elektřiny, plynu, vody,
 • kouřit v zakázaných prostorách včetně elektronických cigaret
 • ničit a poškozovat vybavení,
 • provádět jakékoli zásahy do omítek a interiéru budovy,
 • předávat cizím osobám klíče od kulturního centra a provádět jejich kopírování,
 • manipulovat s otevřeným ohněm,
 • manipulovat se vzduchotechnikou a termostatem.

 

Pro kuřáky je vyhrazen prostor před budovou kulturního centra.                                                                        

Provozní řád byl projednán a schválen radou obce Olomučany dne 15.2.2023 s účinností od 01.03.2023

 


© 2018 - 2024 Olomučany.cz