PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Provozovatel a vlastník: Obec Olomučany, Olomučany 123, 679 03 Olomučany
Správce: Obecní úřad Olomučany, Olomučany 123, 679 03 Olomučany, tel. 516 412 550, e-mail: obec@olomucany.cz
Provozní doba: duben – říjen (8:00 – 22:00) 

 • Hřiště je určeno pro tělesnou výchovu Základní školy a Mateřské školy Olomučany a k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, sportovních a společenských organizací, zejména míčovým hrám (volejbal, nohejbal, malá kopaná, futsal, tenis, basketbal a florbal).
 • Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina, která splní podmínky tohoto provozního řádu.
 • Děti do věku 6 let nebo skupina dětí do věku 6 let mohou užívat hřiště pouze za doprovodu odpovědného zástupce.
 • Uživatel je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví a majetku.
 • Rezervace hřiště je možné provést u správce na základě rozvrhu a herního plánu. Rozvrh a herní plán bude v rámci možností umístěn na vstupní bráně hřiště nebo na webových stránkách obce.
 • Užívání víceúčelového hřiště je na vlastní nebezpečí!
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz vzniklý na hřišti!
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníků!

PROVOZNÍ PODMÍNKY

 • Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce: Marek Póč, tel. č. 775 208 617, v nepřítomnosti správce: Miroslav Žáček, tel. č. 733 625 292 nebo Martin Rameš, tel. č. 602 942 483. 
 • Hřiště je v provozu pro veřejnost v době od 1. 4. do 31. 10. (v případě dobrého počasí i mimo tento termín se souhlasem správce) a vždy dle rezervací u správce nebo jím pověřené osoby. Zájemci s rezervací akceptovanou správcem mají při využívání hřiště vždy přednost před zájemci bez akceptované rezervace.
 • V případě, že o využívání hřiště požádá více zájemců, mají přednost občané s trvalým bydlištěm v obci Olomučany. U ostatních zájemců ti, kteří požádají jako první.
 • V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
 • Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup pouze v čisté obuvi, s hladkou podrážkou (tenisky, turfy, botasky, cvičky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.), jízda na kole, na motorových vozidlech, kolečkových bruslích a skateboardu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál hřiště při nepříznivých povětrnostních podmínkách, popř. z jiných závažných důvodů.

V AREÁLU HŘIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO

 • Nošení nápojů a potravin do areálu hřiště.
 • Kouřit v celém prostoru hřiště.
 • Vstupovat osobám pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných, či psychotropních látek.
 • Konzumovat alkoholické nápoje, nebo omamné látky, či psychotropní látky.
 • Odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená.
 • Odhazovat žvýkačky, bonbóny apod. na umělý povrch a jeho okolí.
 • Poškozovat zařízení areálu.
 • Používat otevřený oheň.
 • Manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.
 • Přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat.
 • Lézt po herních prvcích, konstrukcích, sítích apod.
 • Přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa.
 • Narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem.
 • Vodit psy a jiná zvířata do areálu hřiště.

V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hrací plochu pouze hrajícím osobám, popř. rozhodčím.

Nedodržuje-li uživatel ustanovení tohoto provozního řádu, je správce oprávněn jej ze hřiště vykázat, a to bez nároku na vrácení již uhrazeného poplatku.

Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé hřiště. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti či nevědomosti, na zařízeních hřiště.

Správce hřiště je oprávněn zamezit ve vstupu na hřiště uživateli, který způsobil škodu a tuto neuhradil, popřípadě neuvedl poškozenou součást do původního stavu.

Tento provozní řád schválila obecní rada obce Olomučany dne 20. 3. 2019 s účinností od 1. 4. 2019.


© 2018 - 2021 Olomučany.cz